Aktepraktyk - kwêlvrae

  Ons kry gereeld vrae van persone wat in ons kursusse belangstel.
                  Hieronder is ‘n paar van die mees algemene vrae en ons antwoorde daarop.

  Ek het geen kennis of agtergrond van aktes nie? Sal die kursus my help?

  Ja, beslis. Die kursus is geskryf met die veronderstelling dat die persoon wat dit gebruik geen of bitter min kennis van aktes het. Die meeste van ons leerders het geen blootstelling aan aktes nie of beperkte blootstelling daaraan. Jy hoef jou nie hierdeur te laat afsit nie. Dit is soms meer voordelig om te weet hoe min jy weet as om te dink dat die blote feit dat jy in ‘n aktepraktyk werk voldoende is om jou vir die eksamen voor te berei.

  Het julle enige bewys dat jul kursusse suksesvol is?

  Ja, meer as genoeg bewys. Sien die kommentaar van suksesvolle studente wat ook voor die eksamen niks van aktes af geweet het nie. Jy is in goeie geselskap. Hulle en baie ander het almal met behulp van ons kursusse deurgekom.

  Wat is die verskil tussen die Selfstudie- en die Bywoningskursus in Aktepraktyk?

  Die Selfstudie Aktekursus is presies wat die naam sê, dit is vir selfstudiedoeleindes ontwerp en vir persone wat nie lesings wil of kan bywoon nie. Daarteenoor is die Bywoningskursus vir persone wat graag studieleiding deur middel van lesings wil ontvang.

  Watter een van die twee word aanbeveel?

  Albei is voldoende om vir die eksamen in transportbesorging voor te berei. Dit hang heeltemal van jou eie omstandighede en voorkeur af. Daar is leerders wat in die stede woon waar ons lesings aanbied en steeds verkies om op hul eie met behulp van die Selfstudie Aktekursus vir die eksamen voor te berei. Dan is daar studente wat van ver af kom om ons lesings by te woon.

  Die Bywoningskursus sal egter jou studies aansienlik makliker maak omdat ons jou binne vier dae deur die magdom inligting begelei en moeilike begrippe verduidelik. Selfstudie is moontlik, maar bywoning versnel jou leer en begrip van die werk. In die lesings help ons jou om op belangrike aspekte van die werk te fokus.

  Waarborg julle dat ek sal slaag as ek enige van julle kursusse gebruik?

  Nee, ons waarborg niks, maar ons kan wel sê dat jy met geen ander kursus beter sal vaar nie.

  Wat bywoning betref, is dit moontlik om in slegs drie-en-‘n-half dae aktes te leer?

  Ja, dit is moontlik omdat ons notas so goed is. Ons bywoningskursus is nota-gedrewe en minder lesing-gedrewe. Dit beteken dat ons jou gedurende die lesings deur die omvattende stel notas begelei. Na die lesings sal jy nog steeds baie hard moet werk om vir die eksamen voor te berei.

  Ons behaal groot sukses met hierdie metode. Die feit dat die Bywoningskursus oor drie- en-'n-halwe dag aangebied word, maak dit moontlik vir mense van verskeie dele van die land om die kursus by te woon. Kursusgangers maak dit 'n week van intensiewe studie as voorbereiding vir die eksamen. So byvoorbeeld het mense uit Namibië, Amerika en Engeland al ons kursusse kom bywoon om vir die eksamen voor te berei.

  Word die notas gereeld opgedateer?

  Ja, daar is voortdurend veranderinge in aktepraktyk. Elke jaar word die notas een of twee keer opgedateer. Indien jy vir enige van ons kursusse registreer, word jou naam op ons databasis geplaas en sal jy ‘n kennisgewing ontvang sodra ‘n nuwe uitgawe verskyn.

  Ons kursusnotas is gewild en word deur heelwat praktisyns as handleiding in die praktyk gebruik, selfs nadat hulle die eksamen deurgekom het. Jy kan dus jou notas gereeld opdateer en gebruik nadat jy die eksamen geslaag het.

  Moet ek enigiets addisioneel tot die notas bestudeer?

  Ons notas is die mees omvattende stel notas wat daar is om vir die eksamen in transportbesorging voor te berei. Dit is opgestel aan die hand van vrae wat gedurende die afgelope vyftien jaar in die eksamen gevra is. Dit dek dus daardie aspekte van die werk wat die eksaminatore gedurende die afgelope aantal jare as belangrik beskou het. Ons reken dat ons notas voldoende is om vir die eksamen voor te berei, tensy die eksaminatore in ‘n eksamen grootliks sou afwyk van die patroon van vrae wat voorheen gevra is.

  Hoeveel tyd is nodig om vir die eksamen voor te berei?

  Dit hang af van die vermoë en hoeveelheid tyd wat elke persoon het om vir die eksamen voor te berei. Dit sal dus van persoon tot persoon verskil. Ons is van mening dat ‘n gemaklike en realistiese tyd om vir die eksamen voor te berei tussen vier en ses maande is. Daarom sal dit help indien jy so gou moontlik inskryf en die notas begin bestudeer selfs voordat jy die lesings bywoon. Heelwat persone het al egter die eksamen met minder voorbereidingstyd deurgekom. Dit hang ook af van jou toewyding - "commitment" - om deur te kom.

  Moet ek die kursus in Afrikaans of in Engels doen?

  Hierdie eksamen is so omvangryk en die studiemateriaal so geweldig baie dat ons meen jy sal makliker in Afrikaans leer en skryf as jy Afrikaanssprekend is, selfs al werk jy meestal in Engels. Dit is egter ‘n persoonlike keuse. As jy baie gemaklik met Engels is, kan jy gerus die kursus in Engels volg.

  Wat is die persentasie wat nodig is om die eksamen deur te kom?

  50% vir beide vraestelle. Sien die sillabus.

  Kan ‘n mens die eksamen sonder ‘n mondeling deurkom?

  Ja, sien die sillabus.

  Hoe lank is die eksamen en hoeveel vraestelle word geskryf?

  Twee vraestelle word geskryf op een dag. Die eerste een is vier ure en tel 200 punte. Die tweede een is twee ure en tel 100 punte. Sien die sillabus.

  Waar registreer ek vir die eksamen?

  Jy moet self ten minste drie weke voor die eksamendatum by jou plaaslike pokureursorde vir die eksamen registreer.

  Mag ek die eksamen in ‘n ander provinsie gaan skryf?

  Ja, jy mag. Daar is egter ‘n aantal dokumente wat jou registrasievorm na daardie provinsiale-orde moet vergesel, naamlik: Dokumente wat die registrasievorm van ‘n toegelate prokureur moet vergesel: - ‘n gesertifiseerde afskrif van sy/haar toelatingsertifikaat; - ‘n gesertifiseerde afskrif van sy/haar identiteitsdokument; gesertifiseerde afskrifte van sy/haar graadsertifikate; en - ‘n brief van sy/haar prokureursorde ter bevestiging dat hy/ sy by sodanige orde as prokureur op die rol geplaas is en steeds geregistreer is. Dokumente wat die registrasievorm van ‘n kandidaatprokureur moet vergesel: ‘n gesertifiseerde afskrif van sy/haar geregistreerde leerkontrak; gesertifiseerde afskrifte van sy/haar graadsertifikate; en ‘n brief van sy/haar prokureursorde ter bevestiging dat sy/ haar leerkontrak by sodanige orde geregistreer is en steeds daaronder dien.

  Wie mag die eksamen skryf?

  Nie enige persoon mag die eksamen in transportbesorging aflê nie. Die Wet op Prokureurs, 1979 bepaal dat slegs die volgende kategorie persone hierdie eksamen mag aflê: ‘n toegelate prokureur; of ‘n kandidaatprokureur wat huidiglik onder leerkontrak dien en wie vir ‘n aaneenlopende periode van nie minder nie as ses (6) maande onder leerkontrak gedien het; of ‘n persoon wat sy/haar leerkontrak reëlmatig voltooi het en dus aan die voorwaardes van die Wet op Prokureurs, 1979 voldoen het; of ‘n persoon wat die voltydse praktiese regskool vir ‘n periode van minstens vier (4) maande bygewoon en tot bevrediging van die Prokureursorde voltooi het. (‘n Afskrif van sy/haar bywoningsverslag moet die inskrywing vergesel); of ‘n persoon wat van diens onder leerkontrak, ingevolge Regulasie 8A en die bepalings van die Wet op Prokureurs, 1979, vrygestel is. (‘n Afskrif van die vrystellingsbrief deur die Prokureursorde aan sodanige persoon uitgereik moet die inskrywing vergesel).