Kursus in Aktepraktyk

Beproefde kursusse

Hierdie kursusse word reeds sedert 1994 landswyd en in Namibië met groot sukses deur regspraktisyns gebruik. Dit is beproefde kursusse soos blyk uit die kommentaar wat ontvang is.

Twee tipes kursusse

Bywoningskursus in Aktepraktyk vir diegene wat graag studieleiding deur lesings wil ontvang om vir die eksamen in transportbesorging voor te berei. ‘n Selfstudie Aktekursus vir diegene wat verkies om op hul eie vir die eksamen voor te berei, sonder om lesings by te woon.

Kenmerke van die Bywoningskursus

Lesings word aangebied in Pretoria, Johannesburg, Kaapstad, Durban, Bloemfontein en Port Elizabeth.

‘n Spesiale korting op die registrasiefooi is beskikbaar vir persone wat vroeg registreer.

Afrikaanse leerders mag Engelse lesings met Afrikaanse notas bywoon en omgekeerd, op voorwaarde dat dit spesifiek so by registrasie aangetoon word.

Indien jy vantevore self vir die Selfstudie Aktekursus ingeskryf het en in besit is van jou eie stel notas en die lesings wil bywoon, of die kursus vantevore bygewoon het en dit weer wil doen, kan jy ons kantoor kontak vir ‘n kwotasie om vir die bywoningskursus te registreer.

Kenmerke van die Kursusmateriaal

Die notas is geskryf met die oog op voorbereiding vir die eksamen in transportbesorging. Dit is ontwerp vir persone wat geen kennis van aktes en geen blootstelling aan ‘n aktepraktyk het nie.

Dit is vir selfstudiedoeleindes geskryf en is die mees omvattende stel notas om vir dié eksamen voor te berei. Dit bestaan uit drie dele verduidelikende notas en een stel praktiese voorbeelde.

Dit is in Afrikaans of in Engels beskikbaar. Die notas word in ‘n losbladformaat bemark, met ‘n byvoegseldiens teen addisionele koste, sodat die notas met die jongste wysigings op datum gehou kan word.

Modelantwoorde van die laaste drie jaar se eksamenvraestelle is ingesluit. Dieselfde stel studienotas word vir beide die selfstudie- en die bywoningskursus gebruik.

Kenmerke van die Selfstudiekursus

Daar is geen afsnydatum vir registrasie nie. Die enigste teikendatum is die eksamendatum.

Kursusinhoud

Die voorgeskrewe sillabus vir die eksamen in transportbesorging word gedek en word in die volgende afdelings en hoofstukke behandel

Deel 1

Aktepraktyk en die Akteswet

Hoofstuk 1 - Algemene Agtergrond
Hoofstuk 2 - Oordragprosedure
Hoofstuk 3 - Koopooreenkoms
Hoofstuk 4 - Transportakte
Hoofstuk 5 - Volmag (prokurasie)
Hoofstuk 6 - Serwitute
Hoofstuk 7 - Boedeloordragte
Hoofstuk 8 - Verdelingstransporte
Hoofstuk 9 - Sertifikate van Geregistreerde Titel
Hoofstuk 10 - Dorpstigting
Hoofstuk 11 - Endossemente
Hoofstuk 12 - Verlore Akte
Hoofstuk 13 - Verbandprosedure
Hoofstuk 14 - Verbandakte
Hoofstuk 15 - Algemeen

Deel 2

Deeltitel en Aktekantoorprosedure

Hoofstuk 1 - Deeltitels
Hoofstuk 2 - Aktekantoorprosedure

Deel 3

Aktepraktyk en Ander Toepaslike Wette

Afdeling A - Die Groot Vyf
Hoofstuk 1 - Belasting op Toegevoegde Waarde
Hoofstuk 2 - Hereregte
Hoofstuk 3 - Maatskappye
Hoofstuk 3 - Vervreemding van Grond
Hoofstuk 4 - Belasting op Toegevoegde Waarde
Hoofstuk 5 - Intestate Erfopvolging

Afdeling B - Die Vyf Groot Menere
Hoofstuk 6 - Onderverdeling van Landbougrond
Hoofstuk 7 - Finansiële Intelligensiesentrum
Hoofstuk 8 - Huweliksgoedere
Hoofstuk 9 - Beskermingsmaatreëls
Hoofstuk 10 - Insolvensie

Afdeling C - Allerlei Kleiner Wette
Hoofstuk 11 - Beheer oor Trustgoed
Hoofstuk 12 - Siviele Verbintenis
Hoofstuk 13 - Verbruikersbeskerming
Hoofstuk 14 - Nasionale Kredietwet
Hoofstuk 15 - Immigrasie
Hoofstuk 16 - Geboortes en Sterftes
Hoofstuk 17 - Beslote Korporasie
Hoofstuk 18 - Kapitaalwinsbelasting
Hoofstuk 19 - Aandeleblokmaatskappy
Hoofstuk 20 - Huurkontrakte van Grond
Hoofstuk 21 - Skenkingsbelasting
Hoofstuk 22 - Beperking op Fideicommissa
Hoofstuk 23 - Afgetrede Persone
Hoofstuk 24 - Tyddeel
Hoofstuk 25 - Kinders
Hoofstuk 26 - Boubeperkings langs Paaie
Hoofstuk 27 - Eiendomsagente
Hoofstuk 28 - Grondopmetingswet

 

Afdeling D - Wette vir mondeling
Die volgende Wette word op ons webwerf beskikbaar gestel en behoort slegs bestudeer te word in die geval van ‘n mondelinge eksamen.

Hoofstuk D-1 - Huurpag en Opgradering van Grond
Hoofstuk D-2 - Minder Formele Dorpstigting
Hoofstuk D-3 - Herstel van Grondbesitregte
Hoofstuk D-4 - Uitbreiding van Sekuriteit van Verblyfreg
Hoofstuk D-5 - Landbouhoewes (slegs kandidate wat ‘n mondeling in die voormalige Transvaal kry)

Deel 4

Voorbeelde

Deel 5

Gevallestudies