Kursus in Aktepraktyk

  Beproefde kursusse

  Hierdie kursusse word reeds sedert 1994 landswyd en in Namibië met groot sukses deur regspraktisyns gebruik. Dit is beproefde kursusse soos blyk uit die kommentaar wat ontvang is.

  BELANGRIKE NOTA: Let daarop dat die Regspraktisynsraad besluit het dat alle eksamens voortaan slegs in Engels geskryf mag word. Die VRA het egter gesprekke aangevra ten einde te kyk of Afrikaans nie vir hierdie eksamens behou kan word nie. Tot tyd en wyl moet aanvaar word dat vraestelle en antwoorde daarop slegs in Engels mag wees. Ten einde Afrikaanssprekendes te help, bied ons aan dat jy 'n addisionele Engelse stel notas teen die spesiale afslag bedrag van R900 kan aankoop.  Jy kan dus die kursus in Afrikaans bywoon, met Afrikaanse notas vir begrip en die Engelse stel vir studiedoeleindes gebruik.

  Twee tipes kursusse

  Bywoningskursus in Aktepraktyk vir diegene wat graag studieleiding deur lesings wil ontvang om vir die eksamen in transportbesorging voor te berei. ‘n Selfstudie Aktekursus vir diegene wat verkies om op hul eie vir die eksamen voor te berei, sonder om lesings by te woon.

  Kenmerke van die Bywoningskursus

  Lesings word aangebied in Pretoria, Johannesburg, Kaapstad, Durban, Bloemfontein en Port Elizabeth.

  ‘n Spesiale korting op die registrasiefooi is beskikbaar vir persone wat vroeg registreer.

  Afrikaanse leerders mag Engelse lesings met Afrikaanse notas bywoon en omgekeerd, op voorwaarde dat dit spesifiek so by registrasie aangetoon word.

  Indien jy vantevore self vir die Selfstudie Aktekursus ingeskryf het en in besit is van jou eie stel notas en die lesings wil bywoon, of die kursus vantevore bygewoon het en dit weer wil doen, kan jy ons kantoor kontak vir ‘n kwotasie om vir die bywoningskursus te registreer.

  Kenmerke van die Kursusmateriaal

  Die notas is geskryf met die oog op voorbereiding vir die eksamen in transportbesorging. Dit is ontwerp vir persone wat geen kennis van aktes en geen blootstelling aan ‘n aktepraktyk het nie.

  Dit is vir selfstudiedoeleindes geskryf en is die mees omvattende stel notas om vir dié eksamen voor te berei. Dit bestaan uit drie dele verduidelikende notas en een stel praktiese voorbeelde.

  Dit is in Afrikaans of in Engels beskikbaar. Die notas word in ‘n losbladformaat bemark, met ‘n byvoegseldiens teen addisionele koste, sodat die notas met die jongste wysigings op datum gehou kan word.

  Modelantwoorde van die laaste drie jaar se eksamenvraestelle is ingesluit. Dieselfde stel studienotas word vir beide die selfstudie- en die bywoningskursus gebruik.

  Kenmerke van die Selfstudiekursus

  Daar is geen afsnydatum vir registrasie nie. Die enigste teikendatum is die eksamendatum.

  Kursusinhoud

  Die voorgeskrewe sillabus vir die eksamen in transportbesorging word gedek en word in die volgende afdelings en hoofstukke behandel

  Deel 1

  Aktepraktyk en die Akteswet

  Hoofstuk 1 - Algemene Agtergrond
  Hoofstuk 2 - Oordragprosedure
  Hoofstuk 3 - Koopooreenkoms
  Hoofstuk 4 - Transportakte
  Hoofstuk 5 - Volmag (prokurasie)
  Hoofstuk 6 - Serwitute
  Hoofstuk 7 - Boedeloordragte
  Hoofstuk 8 - Verdelingstransporte
  Hoofstuk 9 - Sertifikate van Geregistreerde Titel
  Hoofstuk 10 - Dorpstigting
  Hoofstuk 11 - Endossemente
  Hoofstuk 12 - Verlore Akte
  Hoofstuk 13 - Verbandprosedure
  Hoofstuk 14 - Verbandakte
  Hoofstuk 15 - Algemeen

  Deel 2

  Deeltitel en Aktekantoorprosedure

  Hoofstuk 1 - Deeltitels
  Hoofstuk 2 - Aktekantoorprosedure

  Deel 3

  Aktepraktyk en Ander Toepaslike Wette

  Afdeling A - Die Groot Vyf
  Hoofstuk 1 - Belasting op Toegevoegde Waarde
  Hoofstuk 2 - Hereregte
  Hoofstuk 3 - Vervreemding van Grond
  Hoofstuk 4 - Huweliksgoedere
  Hoofstuk 5 - Intestate Erfopvolging


  Afdeling B - Die Vyf Groot Menere
  Hoofstuk 6 - Onderverdeling van Landbougrond
  Hoofstuk 7 - Gebruiklike huwelike
  Hoofstuk 8 - Siviele verbintenisse
  Hoofstuk 9 - Maatskappye
  Hoofstuk 10 - Insolvensie

  Afdeling C - Allerlei Kleiner Wette
  Hoofstuk 11 - Beheer oor Trustgoed
  Hoofstuk 12 - Finansiële Intelligensiesentrum
  Hoofstuk 13 - Verbruikersbeskerming
  Hoofstuk 14 - Nasionale Kredietwet
  Hoofstuk 15 - Immigrasie
  Hoofstuk 16 - Geboortes en Sterftes
  Hoofstuk 17 - Beslote Korporasie
  Hoofstuk 18 - Kapitaalwinsbelasting
  Hoofstuk 19 - Aandeleblokmaatskappy
  Hoofstuk 20 - Huurkontrakte van Grond
  Hoofstuk 21 - Skenkingsbelasting
   

  Hoofstuk 22 - Beperking op Fideicommissa
  Hoofstuk 23 - Afgetrede Persone
  Hoofstuk 24 - Tyddeel
  Hoofstuk 25 - Kinders
  Hoofstuk 26 - Boubeperkings langs Paaie
  Hoofstuk 27 - Eiendomsagente
  Hoofstuk 28 - Grondopmetingswet
  Hoofstuk 29 - Ruimtelike Beplanning en Grondgebruikbestuur
  Hoofstuk 30 - Gemeenskapskemasombud
  Hoofstuk 31 - Beskermingsmaatreëls

  Afdeling D - Wette vir mondeling
  Die volgende Wette word op ons webwerf beskikbaar gestel en behoort slegs bestudeer te word in die geval van ‘n mondelinge eksamen.

  Hoofstuk D-1 - Huurpag en Opgradering van Grond
  Hoofstuk D-3 - Herstel van Grondbesitregte
  Hoofstuk D-4 - Uitbreiding van Sekuriteit van Verblyfreg
  Hoofstuk D-5 - Landbouhoewes (slegs kandidate wat ‘n mondeling in die voormalige Transvaal kry)

  Deel 4

  Voorbeelde

  Deel 5

  Gevallestudies