Gawie le Roux oor Koopooreenkomste

  Spesifieke klousules

  • Oordragkoste
  • Transportprokureur
  • Kontrakbreuk

   

  Die bogemelde drie klousules van die koopooreenkoms word in die handleiding behandel. Alhoewel nie een hiervan noodsaaklike of wesenlike bepalings van die ooreenkoms is nie, is al drie van uiterste belang ten einde onnodige onsekerhede, vertragings en litigasie te vermy.

  Uit die hofsake is dit duidelik dat daar vele onsekerhede en onduidelikhede oor al drie klousules bestaan, maar dit is veral onrusbarend dat eiendomspraktisyns steeds sukkel om die mynveld van die kontrakbreukklousule behoorlik te verstaan. Aan die ander kant is dit ‘n komplekse aspek wat inderdaad die terrein van die litigasieprokureur is, maar waarmee transportbesorgers ook deeglik vertroud moet wees.

  Oogmerk van die handleiding

  Die oogmerk van hierdie handleiding is om aan persone wat gereeld met die opstel, interpretasie en uitvoering van ooreenkomste te doene het, met die nodige teoretiese en praktiese kennis toe te rus ten einde hulle in staat te stel om beter koopooreenkomste op te stel

  Swak opstelwerk

  Koopooreenkomste word deur eiendomspraktisyns of selfs leke opgestel telkens wanneer onroerende eiendom van eienaar verwissel. Maar, te oordeel aan die groot hoeveelheid hofsake wat elke jaar in Suid-Afrika oor koopooreenkomste beslis word, is daar aansienlike tekortkominge in sommige ooreenkomste wat vir klein en groot transaksies deur sowel professionele as leke-persone opgestel word.