Praktiese aktevervaardiging vir prokureurs

  Die kursus is 'n reaksie op die volgende vrae -

  • Wil jy meer kennis opbou oor die praktiese aspekte van aktevervaardiging?
  • Benodig jy ‘n beproefde stelsel om jou aktewerk met selfvertroue te doen?
  • Sukkel jy met die finansies van ‘n aktelêer?

  Indien jou antwoord “ja” is, dan is hierdie praktiese drie-dae kursus in Praktiese Aktevervaardiging net vir jou!

  Wat is die doel van hierdie kursus en wie behoort by te woon?

  Die doel van hierdie kursus is om praktiese opleiding te bied aan -

  • kandidaat-prokureurs en nuwe toegelate prokureurs wat ‘n nuwe werk in ‘n akte-afdeling begin, of
  • enkelpraktisyns wat sonder ‘n aktetikster werk

  Wat is die omvang van die kursus?

  Dit behandel die registrasie van ‘n konvensionele transport- en verbandakte vanaf die opening tot die sluiting van ‘n lêer. 

  Metode van aanbieding

  Die kursus bestaan uit ‘n teoretiese en ‘n praktiese deel. Praktiese gevallestudies word bespreek om aan te dui hoe die teorie in die praktyk toegepas word.

  • Kennis van die teoretiese deel word veronderstel. Vir dié doel word ‘n stel notas, waarin die toepaslike teorie bespreek word, vooraf beskikbaar gestel. Kursugangers word aangeraai om vroeg te registreer ten einde die teorie vooraf deur te lees.
  • Die praktiese deel word gedurende die lesings behandel. ‘n Omvattende handleiding word vir dié doel tydens die lesings uitgedeel.
  • Die handleidings kan na afloop van die kursus as noodsaaklike naslaanbron op kantoor gebruik word.

  Praktiese aktevervaardiging

  Hierdie kursus is gebasseer op ons opleidingskursusse vir aktetiksters. Dit dek die praktiese werk van ‘n aktetikster, maar dit is aangepas om kosbare tyd te bespaar. Dit word gedoen deur die teoretiese kennis waaroor kandidaat-prokureurs, prokureurs en/of transportbesorgers reeds beskik in aanmerking te neem. Verder word die gebruiklike tyd vir evaluering by tiksterkususse uitgeskakel. 

  Taal

  Lesings en kursusnotas is volledig in Afrikaans of Engels. Afrikaanse kursusgangers mag Engelse lesings met Afrikaanse notas bywoon en omgekeerd, op voorwaarde dat dit spesifiek so by registrasie aangetoon word.

  Kursusinhoud

  DEEL 1

  Konvensionele & Deeltitel Transportakte

  Teorie:

  • Algemene agtergrond oor aktevervaardiging
  • Doel en bepalings van ’n koopooreenkoms
  • Ontleding van ’n transportakte
  • Oorsig van die opening van ‘n deeltitelregister
  • Bespreking van Artikel 15B(3)(a) – aktevervaardigersertifikaat en Artikel 15B(3)(c) beëdigde verklaring deur die ontwikkelaar
  • Dokumente wat by die aktekantoor ingedien moet word
  • Teorie oor oordragprosedures wat in ’n aktepraktyk gevolg word
  • Bespreking van die verskillende tipes volmagte
  • Belangrike prosedures, praktyke en etiek in ’n aktepraktyk

  DEEL 2

  Konvensionele Transportakte (Praktiese gevallestudie) asook Deeltiteltransportakte insette

  • Praktiese gevallestudie vir die oordrag van ’n voltiteleiendom deur middel van ’n transportakte
  • Deeglike verduideliking en berekening van finansies rakende ’n oordrag

  DEEL 3

  Verbande – prosedure vir registrasie en kansellasie

  • Teorie en praktiese voorbeelde van die registrasie en kansellasie van verbande
  • Teorie en praktyk van sekere aspekte rakende ’n verband
  • Bespreking van verskillende tipes verbande
  • Handelinge in verband met geregistreerde verbandeHandelinge in verband met geregistreerde verbande