Gawie le Roux oor Koopooreenkomste

Spesifieke klousules

 • Oordragkoste
 • Transportprokureur
 • Kontrakbreuk

 

Die bogemelde drie klousules van die koopooreenkoms word in die handleiding behandel. Alhoewel nie een hiervan noodsaaklike of wesenlike bepalings van die ooreenkoms is nie, is al drie van uiterste belang ten einde onnodige onsekerhede, vertragings en litigasie te vermy.

Opstel van eiendomskontrakte in ooreenstemming met die Verbruikersbeskermingswet

Doel en inhoud

Die Verbruikersbeskermingswet lê streng vereistes neer vir die inhoud van ooreenkomste in die algemeen. Dit het in die besonder betrekking op die bewoording en klousules van alledaagse koopooreenkomste, mandate, huurooreenkomste en veilingsooreenkomste.

Die notas beoog om die eiendomspraktisyn deur die veranderende vereistes wat deur dié Wet ingestel is, te begelei en te voorsien van voorbeelde van bewoording en klousules wat in ooreenstemming met die Verbruikersbeskermingswet is.

Koopooreenkomste

The NEW seminar - (the fourth in this popular series)

Specific clauses: Transfer costs | Transfer attorney | Breach

The above three clauses of the agreement of sale form the subject of this seminar. Although not one of them is an essential or material term of the agreement, they are all extremely important in order to avoid unnecessary uncertainty, delays and litigation.

Nuwe akteprosedures ingevolge SPLUMA*

Nuwe akteprosedures betreffende

 • Onderverdeling en konsolidasie van grond
 • Opheffing van beperkende titelvoorwaardes
 • Registrasie en opheffing van serwitute
 • Registrasie van deeltitelskemas
 • Stigting van dorpe

ingevolge SPLUMA*

 • met fokus op die Stad Johannesburg – NUWE handleiding
 • met fokus op die Stad Tshwane – hersiene inhoud van die Mei 2016 handeiding
  * Engelse akroniem vir die Wet op Ruimtelike Beplanning en Grondgebruikbestuur

Gawie le Roux oor Koopooreenkomste

Praktiese toepassing: Die voetstootsklousule

Agtergrond

 • Meer as 80% van eiendomme wat in Suid-Afrika verkoop word, is 
  gebruikte eiendomme,
 • wat transaksies tussen privaat individue verteenwoordig,
 • wat nie aan die bepalings van die Wet op Verbruikersbeskerming onderhewig is nie, wat beteken dat
 • die meeste verkopers steeds op die beskerming van die voetstootsbeding 

Eksamenwerkswinkel

Finale afronding vir die akteseksamen

Dit is ‘n een-dag-werkswinkel kort voor die eksamen wat op die behandeling van ou eksamenvraestelle fokus.

Die doel van die werkswinkel is om opstelvaardighede te verbeter, vrae te beantwoord en jou vir die eksamen af te rond.

Die werkswinkel is nie om jou op hoogte van aktepraktyk te bring nie. Dit sal vir jou die beste waarde bied indien jy reeds voldoende vir die eksamen voorberei het, hetsy deur middel van ons Selfstudie Aktekursus of deur ons Bywoningskursus in Aktepraktyk.